Podstawowe wymagania z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla budynków lub ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe i przeznaczonych na cele użyteczności publicznej, do których zalicza się m.in. lokale typu „escape room”, zawarte są w przepisach przeciwpożarowych jak i techniczno-budowlanych, a w szczególności w:

– Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (J. t.: Dz. U z 2015 r. poz. 1422 ze zm.),

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20020750690

– Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 ze zm.).

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20101090719

Podkreślić jednocześnie należy, iż zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustaw z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (J. t.: Dz. U. z 2018 r. poz. 620 ze zm.) właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany:

1) przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;

2) wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;

3) zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;

4) zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji;

5) przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;

6) zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;

7) ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

W wyniku tragicznego pożaru lokalu typu „escape room” jaki miał miejsce w Koszalinie w dniu
4 stycznia 2019 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 11 stycznia 2019 r. wydał Rozporządzenie zmieniające Rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000067

Nowelizacja Rozporządzenia miała na celu przede wszystkim polepszenie warunków i organizacji ewakuacji w obiektach budowlanych lub ich częściach, w których prowadzona jest działalność gospodarcza o charakterze rozrywkowym, polegająca na organizowaniu gier lub zabaw, w trakcie których ich uczestnicy uwalniają się z zamkniętej przestrzeni (jak np. w lokalach typu „escape room”) lub w inny sposób ograniczona jest możliwość ich przemieszczania się.

Nowe wymagania ujęte zostały w § 17a znowelizowanego Rozporządzenia i nakładają obowiązki na władających takimi obiektami budowlanymi lub ich częściami polegające na przeprowadzeniu przed rozpoczęciem ich działalności oraz co najmniej raz na 2 lata praktycznego sprawdzenia organizacji ewakuacji ludzi w miejsce bezpieczne, na zewnątrz obiektu budowlanego lub do sąsiedniej strefy pożarowej, a także kontroli spełniania wymagań ochrony przeciwpożarowej. Warto zaznaczyć, że czynności te powinny być dokonywane z udziałem osób mających odpowiednie kwalifikacje zawodowe – rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, osób z tytułem zawodowym inżyniera pożarnictwa lub osób, które ukończyły w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studia wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego.

O terminie przeprowadzenia tych kontroli władający obiektami powinni powiadomić właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej co najmniej siedem dni przed ich przeprowadzeniem. Osoby sprawdzające obiekt są zobowiązane sporządzić protokół zawierający ocenę organizacji ewakuacji ludzi oraz spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej, który w terminie siedmiu dni od przeprowadzenia tych czynności powinien zostać przedłożony do właściwej komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej.